خانم دکتر نرجس خلقی

درباره پزشک

رویکرد درمانی:
رویکرد درمان شناختی رفتاری هیجان مدار در کودک و نوجوان
کارشناسی ارشد روانشناسی
دارای گواهیهای معتبر:
طرحواره درمانی نوجوان و بزرگسال
درمان شناختی رفتاری cbt
مهارتهای زندگی
روابط عاطفی و مهارتهای زندگی
رفتار شناسی با مدل جهانی دیسک
درمان اختلالات یادگیری
تشخیص و درمان نارسایی توجه و بیش فعالی
برگزار کننده کارگاههای:
مهارتهای زندگی کودک و نوجوان
گروه درمانی کودک و نوجوان

تجربیات

سال بخش موقعیت مرکز
مشاوره فردی در زمینه افسردگی و اضطراب و مهارتهای ارتباطی و اعتقادی مشاور
مشاوره در زمینه کودک و نوجوان مشاور
اضطراب کودک و نوجوان مشاور
وسواس کودک و نوجوان مشاور
اختلال یادگیری کودک و نوجوان و بزرگسال مشاور
درمان بیش فعالی و اختلال توجه و تمرکز مشاور