خانم دکتر بتول نقی پورفر

درباره پزشک

مدرس ومشاور دانشگاه،
بابیش از20سال سابقه، دارای پروانه تخصصی درزمینه مشاوره پیش از ازدواج ازوزارت ورزش وجوانان
پروانه تخصصی زوج درمانی ومشاوره خانوادگی ازسازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
سابقه مشاوره درمراکز مشاوره دولتی وخصوصی